Shanghai

Tochtergesellschaft China: Sonderanlagenbau und Prüfstandtechnik

ETS Efficent Technical Solutions (Shanghai) Co., Ltd.
Wan Yuan Road

Minhang District, Shanghai 

E-Mail: info-oberhaching@ets-tec.de